ArtES liberales

Ars − Educatio − Scientia

MŰVÉSZET – PEDAGÓGIA – TUDOMÁNY


Az Artes Liberales a THÉBA Stúdió - Andor Alapítvány művészeti, pedagógiai online folyóirata. Ez az alapítvány egy művészeti iskola, a THÉBA Művészeti Akadémia fenntartója is, ami érettségizett fiatalok számára nyújt OKJ-s képzést különböző művészeti ágakban.

A folyóirat filozófiája

Artes Liberales (Martianus Capella római író - Kr. u. 439 előtti megfogalmazásában) a hét szabad művészetet jelenti, amelyek közül csak a zene volt a mai értelemben vett művészet. A középkor tudománya és oktatása is a hét szabad művészet rendszerén alapult: a grammatika (latin nyelvtan), retorika (a gondolatok szabatos szóbeli kifejezésének tudománya), a logika, vagy dialektika (a gondolatok logikus kifejtésének tudománya), az aritmetika (számtan), a geometria (mértan), az asztronómia (csillagászat), a zene. Mi kiterjesztettük az értelmezést az összes művészeti ágazatra, és a tudományok és pedagógia köréből a művészetekre vonatkozó kutatásokra és tanulmányokra koncentráltunk.

Számunkra a „Szabad Művészetek” kifejezés a következőket jelenti:

A Szabadság a művészet éltető eleme: a művészet mentes mindenféle előítélettől, diszkriminációtól, mindenféle erőszak, hatalmi, és politikai erő befolyásától. Gazdasági és fizikai nehézségeket legyőzve mindenütt megszülethet. Minden béklyót leráz magáról, felülemelkedik a hétköznapok gondjain, buktatóin, és felemeli magával azokat is, akik alkotóként létrehozzák, vagy befogadóként életük részesévé teszik.  A művészet nem ismer korlátokat és határokat. A szabadság nem jelentheti mások szabadságának korlátolását, így a valódi művészet nem sugallhat ezzel ellentétes eszméket, mentes az eszmék erőszakos terjesztésétől és mindenféle manipulációtól,  tiszteletben tartja a természet és az egyes emberek, népcsoportok szabadságát.

Szabad lélek, szabad  gondolatok, szabadon szárnyaló fantázia tud művészeti értékeket teremteni és befogadni.

A Művészet végigkíséri az emberiség történetét, már a beszéd kialakulása előtt megjelenik, mindennapjaink elengedhetetlen része,  kifejti jótékony hatását az utca szintjén, a médiákban, a technikai újításokban, a gazdaság valamennyi ágában.  Művészet nélkül nem lehet tartalmas, valóban emberi életet élni, a művészet megszűnésével egyidejű lenne az emberiség megszűnése is.

A művészethez hozzátartozik tehát a művészetre nevelés, a művész-szakképzés, a művészpedagógus képzés, tehát a pedagógia ugyanúgy, mint a művészettudományok és a művészetpedagógia.

Betűk és szavak: 

A
rtES Liberales :    A = Art           – Művészet
                               E = Educatio  – Pedagógia
                               S = Scientia  – Tudomány
                              
                               és a Szabadság az az  alapvető közeg, ahol mindhárom kibontakozhat.

Az Artes Liberales folyóirat küldetése: a művészet, pedagógia és tudomány  területén létrejövő újabb törekvések, reformok, felfedezések, elméleti munkák közzététele, a három terület kapcsolódási pontjainak feltárása,  a fejlődés lehetséges útjainak, modelljeinek kidolgozása. A művészeti életbe való betekintés mellett a művészetpedagógia elméleti és gyakorlati eredményeit, a tudomány széles spektrumán belül pedig a művészettel, művészetpedagógiával foglalkozó elméleti tanulmányokat, doktori disszertációkat kívánjuk megjelentetni.

A folyóirat  négy rovata:

1. Művészet – hagyományok és újdonságok, életművek, hírek, kritikák, esszék, a magyar és európai művészáramlatok elemzése, kitekintés a világ művészeti eseményeire.

2. Pedagógia – a közoktatás eseményeinek, az oktatáspolitika, a művészpedagógus képzés, a művész szakképzés helyzetének elemzése, reformtörekvések, új oktatási modellek, az önképzés, továbbképzés lehetőségeinek, az egyes művészek köré szerveződött csoportok munkáinak  bemutatása.

3. Tudomány – elsősorban a művészettel, és a művészet-pedagógiával kapcsolatos tudományágak bemutatása, tárgyi és metakommunikációs szintű tanulmányok, interdiszciplináris kutatások, kutatási eredmények megjelentetése.

4. Kuriózum - a gazdasági és társadalmi élet érdekes történéseire hívja fel a figyelmet. Fókuszban – a művészeten, pedagógián és tudományon kívül -  az egészség megóvása, a természet védelme, az interkulturális rendezvények, a kis helységek hagyományőrző rendezvényeitől a nemzetközi fesztiválokig.     

A közzétett anyagok: 

Újságíró munkatársaink természetesen hírekkel, kritikákkal, riportokkal  töltik fel a folyóirat oldalait.  Ezen kívül szerkesztőségünk várja és lehetőség szerint megjelenteti az olvasóktól beérkező információkat, kritikákat művészeti, kulturális eseményekről, szívesen közreadja a lektorált szakmai cikkeket, esszéket, tanulmányokat, doktori disszertációkat. Átveszünk anyagokat az internetről, természetesen a forrás megjelölésével,  a szerző megnevezésével és hivatkozással.

A menüsorban az Archívum (ahol a régi számokban lehet majd böngészni), a Galéria (amely fotókat tartalmaz eseményekről, színházi előadásokról, kiállításokról, képzőművészeti alkotásokról) és a Videotár (videofilmekkel és film recenziókkal) mellett helyet kapnak  a Pályázatok és a Hírdetések oldalai is. Pályázatokról, munkalehetőségekről adunk tájékoztatást. Az apróhírdetésben a munkalehetőségtől, a műtermeken, színházi berendezéseken keresztül a művészeti, oktatási eszközökön át kereshet és kínálhat mindenki 

Az Artes Liberales Fórumban a négy rovatnak megfelelő témában indítjuk a beszéltetést. Oldalain reméljük érdekes eszmecserék folynak majd. A fentiek szellemében várjuk az olvasók véleményét, szakmai vitákat, a nézetek ütköztetését és egyeztetését, az információk áramlását – melyek reményeink szerint túlnőnek majd a virtuális kereteken, és megjelennek a gyakorlati élet területén is. Itt és a szerkesztőség e-mail címén várjuk, és megköszönjük  a véleményeket az Artes Liberales-ről is.

Megjelenés

Első megjelenés: 2007 május 3-án, a  Nemzetközi Sajtószabadság Napján. 

Ezen a napon tették közzé a Windhoek Nyilatkozatot, amelyben az afrikai népeknek a független sajtóhoz való jogát fogalmazták meg. Az ENSZ ezt a napot 1991 őszén a Nemzetközi Sajtószabadság Napjává nyilánította.
 
A folyóiratot rendszeresen frissítjük, igyekszünk naprakészek lenni.  

További tervek:

A Tudomány rovatunkat a Magyar Tudományos Akadémiával és az egyetemekkel is szeretnénk elismertetni, ezek után a doktoranduszok értékes kreditpontokat kaphatnak a nálunk megjelent írásaikért. Ehhez várunk minél több, színvonalas esszét, cikket, tanulmányt.  

Egyes cikkeket vagy a cikkek összefoglalását idegen nyelven is megjelentetjük, és kiépítjük a kapcsolatokat más, hasonló tartalmú magyar és külföldi folyóiratokkal.

Jó böngészést, kellemes és hasznos időtöltést kívánok minden kedves olvasónknak.

Andor Edit

 


 


Share |